Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 66
  • Trong tuần: 2 407
  • Tháng hiện tại: 13 661
  • Tổng lượt truy cập: 887737
Đăng nhập
Chuyển đổi số năm 2023: ưu tiên các dự án về dữ liệu số

Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với một số kết quả đạt được quan trọng, tạo tiền đề thực hiện quá trình chuyển đổi số thành công. Để triển khai đạt mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về chuyển đổi số, ngày 06 tháng 03 năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023 với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện (Kế hoạch số 631/KH-UBND).

20 nhiệm vụ, dự án trọng tâm về chuyển đổi số triển khai trong năm 2023

Kế hoạch xác định 20 nhiệm vụ, dự án trọng tâm tập trung triển khai thuộc 10 lĩnh vực của chuyển đổi số, gồm: nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; các dự án về dữ liệu số được Ủy ban nhân dân tỉnh xác định ưu tiên triển khai theo chủ đề năm 2023 là “Năm dữ liệu số Quốc gia”, nhóm các dự án quan trọng về dữ liệu số như: Xây dựng, phát triển các cơ sở dữ liệu chuyên ngành (trọng tâm các lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số); xây dựng Cổng dữ liệu mở của tỉnh; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; kết nối, tích hợp dữ liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia, Hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương.

Giải pháp thực hiện

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu

Phát huy đúng mức vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số; tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, Tổ Công nghệ số cộng đồng đạt kết quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu quá trình chuyển đổi số của tỉnh. Tiên phong, gương mẫu sử dụng các nền tảng số trong hoạt động chỉ đạo, điều hành.

Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp từng đối tượng (hội nghị, hội thảo, tọa đàm; bằng các phương tiện truyền thông số; thông qua Tổ Công nghệ số cộng đồng;…); giới thiệu, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số phục vụ trực tiếp người dân và doanh nghiệp; xây dựng chuyên mục tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; phổ biến, nhân rộng các điển hình tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc chuyển đổi số, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyển đổi cho cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức phù hợp. Xây dựng, phát triển các Trung tâm Điều hành đô thị thông minh để tạo điều kiện thuận lợi người dân, doanh nghiệp tương tác với chính quyền các cấp.

Huy động nguồn lực phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số

Tranh thủ tối đa và phát huy hiệu quả nguồn vốn Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác thông qua các chương trình, đề án thực hiện chuyển đổi số; ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách tỉnh phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số; tăng cường huy động các nguồn lực xã hội, các doanh nghiệp, nhà đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số và dữ liệu số. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số có tiềm lực đầu tư phát triển hạ tầng số, nền tảng số, dữ liệu số theo hình thức xã hội hóa và hợp tác công-tư.

Thu hút nguồn lực công nghệ thông tin

Rà soát, đánh giá và bố trí phù hợp nguồn nhân lực làm công tác tham mưu, tổ chức triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số; có chính sách khuyến khích, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin làm việc trong các cơ quan nhà nước. Liên kết với các cơ sở đào tạo, trung tâm nghiên cứu trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; khuyến khích các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh tham gia đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số.

Liên kết, hợp tác và nghiên cứu, phát triển

Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm, liên kết hợp tác với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai chuyển đổi số đạt kết quả để tham khảo, áp dụng triển khai phù hợp trong tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác giữa tổ chức, cơ quan nhà nước với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ số trong nghiên cứu, phát triển và chuyển giao công nghệ các nền tảng số. Triển khai có hiệu quả các chương trình, hoạt động nghiên cứu, phổ biến, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ chuyển đổi số.


Võ Duy Phong