Dự thảo báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Trà Tân năm 2022
Du%20thao%20bao%20cao%20tham%20tra%20ho%20so%20de%20nghi%20xet%20cong%20nhan%20dat%20chuan%20nong%20thon%20moi%20cho%20xa%20Tra%20Tan%20nam%202022.docx

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang