Thông báo tuyên truyền lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Thong%20bao%20tuyen%20truyen%20lay%20y%20kien%20Nhan%20dan%20doi%20voi%20du%20thao%20Luat%20dat%20dai%20sua%20doi.signed.signed.pdf

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang