HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2023 THỊ XÃ LA GI

Hội nghị đã đánh giá kết quả đạt được cũng như chỉ ra các tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính năm 2022 thị xã La Gi.

Kết quả đánh giá Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2022 thị xã La Gi chỉ xếp thứ 5/10 đơn vị cấp huyện, kết quả này cho thấy một số tồn tại hạn chế chúng ta vẫn chưa khắc phục được, còn để tồn động kéo dài dẫn đến kết quả xếp loại chỉ số CCHC hàng năm chưa có chuyển biến.

Trong thời gian tới, để tiếp tục duy trì kết quả đạt được và cải thiện, khắc phục những hạn chế qua kết quả Chỉ số CCHC của thị xã, các cơ quan, đơn vị,UBND các phường, xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nội dung theo chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã:

1. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

- Tiếp tục triển khai đồng bộ các nội dung CCHC theo Kế hoạch số  222/KH-UBND ngày 08/12/2021 của UBND thị xã về CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 13/01/2023 về CCHC năm 2023 của thị xã. Tăng cường đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành CCHC, đề xuất sáng kiến trong CCHC; giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC.

- Tổ chức triển khai Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 31/1/2023 về Khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Cải cách hành chính năm 2022 của thị xã La Gi.

- Triển khai thực hiện kiểm tra CCHC theo Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của Chủ tịch UBND thị xã La Gi về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác nội vụ năm 2023.

- Khẩn trương rà soát và phân công trách nhiệm cụ thể để giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ CCHC mà các ngành, địa phương được giao thực hiện, tham mưu thực hiện nhưng đến nay chưa hoàn thành, còn tồn đọng.

2. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

Tập trung nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo đồng bộ, khả thi; ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. Chú trọng công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật được UBND tỉnh giao, công tác theo dõi thi hành pháp luật.

3. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tập trung rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn thị xã đảm bảo theo Kế hoạch số 3780/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh (Được thị xã cụ thể hóa tại Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 28/02/2023).

Tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương theo quy định của Chính phủ, của tỉnh.

Thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính theo đúng quy định, giảm thiểu hồ sơ trễ hẹn, yêu cầu tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hẹn và sớm hẹn được cập nhật trên hệ thống một cửa điện tử đạt từ 98% trở lên; Thực hiện nghiêm việc xin lỗi khi để xảy ra hồ sơ trễ hẹn (việc này yêu cầu cơ quan, đơn vị, phường, xã nào để trễ hẹn trong trình tự thực hiện thủ tục thì phải có văn bản xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả gửi ngay cho dân).

4. VỀ CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC VÀ CẢI CÁCH CHẾ ĐỘ CÔNG VỤ

Tiếp tục rà soát, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND các phường xã phù hợp theo hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và phân cấp quản lý ở địa phương; đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý ngay những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

5. VỀ CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

Tổ chức thực hiện tốt công tác tài chính – ngân sách, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước đúng theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc thẩm quyền quản lý.

Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, phấn đấu tăng thêm số đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nâng mức độ tự chủ tài chính.

6. VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN ĐIỆN TỬ, CHÍNH QUYỀN SỐ

- Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp; triển khai mạnh việc thanh toán trực tuyến (không dùng tiền mặt) trong thực hiện thủ tục hành chính công, các lĩnh vực thuế, ngân hàng… trên địa bàn thị xã.

- Thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính theo Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận; Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 16/9/2021 của UBND thị xã, Công văn số 2202/UBND-NV ngày 09/8/2022 của UBND thị xã về thực hiện hồ sơ số hóa, kết quả trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Tập trung tổ chức triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn thị xã La Gi theo Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 10/2/2023 của UBND thị xã về Triển khai các nhiệm vụ và giải pháp phục vụ chuyển đổi số trong gai đoạn 2023 – 2025; Kế hoạch số 74/KH – UBND ngày 24/3/2023 của UBDN thị xã về chuyển đổi số và phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số năm 2023.

- Triển khai rà soát xây dựng, hoàn thiện việc chuyển đổi số, số hóa các cơ sở dữ liệu các lĩnh vực thuộc thẩm quyền để đồng bộ trên cơ sở dữ liệu của tỉnh, quốc gia; đẩy mạnh việc xây dựng trung tâm điều hành đô thị thông minh kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin, dữ liệu giữa các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ công tác theo dõi quản lý, chỉ đạo, điều hành.

- Duy trì thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, xử lý công việc thông qua xử lý hồ sơ qua môi trường mạng, hồ sơ công việc, các phần mềm quản lý điều hành,...

Phòng Nội vụ, UBND thị xã La Gi   
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 833
  • Trong tuần: 10 830
  • Tháng hiện tại: 43 858
  • Tổng lượt truy cập: 1989095
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang