Lãnh đạo Hội đồng nhân dân huyện

CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC LINH

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Ông Lê Văn Toàn

Ngày tháng năm sinh: 05/05/1964

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Điện thoại: 0918082058

Email: toanlv@duclinh.binhthuan.gov.vn

 

 

Ông Lê Văn Thọ

Ngày tháng năm sinh: 11/03/1963

Chức vụ hiện nay: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Đức Linh

(Nhiệm kỳ 2021 - 2026)

Điện thoại: 0252.3882726

Email: tholv@duclinh.binhthuan.gov.vn

 


ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang