NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ QUA KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 VÀ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC TỒN TẠI, HẠN CHẾ NĂM 2023
Lượt xem: 750

Cải cách hành chính là một khâu đột phá để xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, thống nhất, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Trong những năm gần đây, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng và các cấp, các ngành, công tác cải cách hành chính ở Bình Thuận đã có chuyển biến tích cực. Trong đó, lấy hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là mục tiêu, động lực phấn đấu xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân tốt hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Trước sự chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo triển khai kịp thời các nhiệm vụ cải cách hành chính, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2022, tập thể lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội rất quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Căn cứ Kế hoạch công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh,  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cụ thể hóa và ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Sở, theo đó, Sở đã đề ra 44 nhiệm vụ cải cách hành chính để triển khai thực hiện trong năm 2022. Với sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của tập thể lãnh đạo Sở, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã triển khai hoàn thành 44/44 nhiệm vụ đề ra, một số nhiệm vụ thể hiện kết quả đáng khích lệ: tổ chức bộ máy của Sở đã được rà soát, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý công khai, minh bạch, đúng quy định; thực hiện đảm bảo các quy định về quản lý, sử dụng và bố trí công chức, viên chức theo phân cấp; thực hiện các chế độ về tiền lương, phụ cấp, nâng lương thường xuyên, trước thời hạn, phụ cấp thâm niên nghề, thâm niên vượt khung đảm bảo theo quy định; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được phân công; nhận thức của công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính, phục vụ người dân được nâng lên rõ nét, văn hóa ứng xử, văn minh công sở của công chức, viên chức, ngày càng được cải thiện rõ nét, thái độ phục vụ nhân dân tận tình, niềm nở, gần gũi, không quan liêu, sách nhiễu nhân dân…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính của Sở vẫn còn một số tồn tại, hạn chế dẫn đến kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của Sở chỉ đạt loại Khá. Qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Sở như sau:

- Chưa ban hành Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính năm 2022.

- Sau khi có kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính, Thông báo kết quả kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền, Sở đã triển khai khắc phục những tồn tại, hạn chế nhưng không có báo cáo về kết quả khắc phục gửi cho Tổ kiểm tra.

- Chưa duy trì đăng tin, bài trong chuyên mục cải cách hành chính trên Trang thông tin điện tử đảm bảo trung bình 4 tin, bài/tháng

- Không có nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính thông qua phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài, tờ gấp, tờ rơi…), tuyên truyền thông qua các hình thức (hội nghị, tập huấn, tọa đàm,…)

- Không có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong cải cách hành chính.

- Có ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhưng chỉ rà soát, đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết và đăng ký dịch vụ công trực tuyến; không kiến nghị phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính đúng và sớm hạn đạt 99,76%, có 04 hồ sơ trễ hạn, chiếm tỷ lệ 0,24%. Đối với những hồ sơ trễ hạn, có ban hành Thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân nhưng chưa kịp thời..

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm quyền giải quyết có liên quan được thực hiện bằng phương thức điện tử; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đối với những những hồ sơ có yêu cầu nghĩa vụ tài chính; tỷ lệ thủ tục hành chính được cung cấp Dịch vụ công trực tuyến/ tổng số thủ tục hành chính của Sở (18 DVC/ 129 TTHC) chưa đạt tỷ lệ được UBND tỉnh giao (14%/50%).

- Chưa kịp thời đề xuất, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền.

Với những tồn tại, hạn chế nêu trên, lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo làm rõ trách nhiệm thuộc về bộ phận, cá nhân nào để nghiêm túc rút kinh nghiệm và khắc phục trong thời gian tới; đồng thời, Sở đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SLĐTBXH ngày 17/02/2023 khắc phục tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số cải cách năm 2022, đề ra giải pháp khắc phục, phân công nhiệm vụ và nêu rõ trách nhiệm thuộc về từng bộ phận, cá nhân để chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, cần triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, của công chức, viên chức thuộc Sở về vai trò, ý nghĩa và nội dung của công tác cải cách hành chính, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại cải cách hành chính năm 2022 đối với những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách. Xác định kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính là một trong những tiêu chí đánh giá, xếp loại, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân hàng năm.

2. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, công chức, viên chức, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở tại Trung tâm Hành chính công trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân; phấn đấu 100% hồ sơ được giải quyết đúng và sớm hạn, không có hồ sơ trễ hạn vì lý do chủ quan. Trong trường hợp xảy ra hồ sơ trễ hạn, kịp thời tham mưu Giám đốc Sở ban hành Thư xin lỗi đối với tổ chức, cá nhân; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để xử lý kịp thời.

3. Thường xuyên rà soát, đề nghị rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, kiến nghị đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính; lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm mục tiêu thực hiện. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức để tổ chức, cá nhân tiếp cận và thực hiện giải quyết thủ tục hành chính qua Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến nhằm đảm bảo tỷ lệ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

4. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch, quyết định có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành.

5. Yếu tố quyết định sự thành công của công tác cải cách hành chính là hệ thống thể chế, tổ chức bộ máy và chất lượng đội ngũ công chức, viên chức. Do đó, phải đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện và rà soát văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời phát hiện, xử lý các văn bản quy phạm pháp luật chưa phù hợp để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ công chức, viên chức phải thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị và thật sự tâm huyết với công việc./.

Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 750
  • Trong tuần: 11 736
  • Tháng hiện tại: 223 809
  • Tổng lượt truy cập: 2598885
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang