Lượt xem: 680

KẾT LUẬN THANH TRA HÀNH CHÍNH TẠI CƠ SỞ ĐIỀU TRỊ NGHIỆN MA TÚY

Thực hiện Quyết định số 7481/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/9/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Thuận về việc thanh tra hành chính tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy.

Từ ngày 26/9 đến 30/9 và ngày 12/10/2022 Đoàn thanh tra theo Quyết định số 7481/QĐ-SLĐTBXH tiến hành thanh tra tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy. Căn cứ kết quả thanh tra, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kết luận thanh tra số 2551/KL-SLĐTBXH ngày 07/11/2022, theo đó đã đánh giá những mặt được, thiếu sót, tồn tại về việc thanh tra hành chính tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy (Cơ sở), như sau:

- Việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, công vụ được giao; trách nhiệm của người đứng đầu, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; công tác tổ chức cán bộ; công tác quản lý tài chính, tài sản cơ bản đã được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.

- Đã ban hành đầy đủ các văn bản triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ và các quy định của pháp luật có liên quan về công tác điều trị nghiện ma túy. Thực hiện công tác quy hoạch, bổ nhiệm viên chức quản lý tại Cơ sở đảm bảo theo quy định. Thực hiện các chế độ đối với viên chức, người lao động (tiền lương, tiền công, các chế độ phụ cấp, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và các chế độ, chính sách đãi ngộ khác) đảm bảo quy định. Việc đánh giá, phân loại viên chức, người lao động và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật viên chức, người lao động hàng năm được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.

          - Công tác quản lý người cai nghiện ma túy và trình tự, thủ tục tiếp nhận người nghiện ma túy được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định. Về các chế độ đối với người nghiện ma túy (chế độ ăn, mặc và đồ dùng sinh hoạt cá nhân; chế độ khám, chữa bệnh; chế độ lao động trị liệu; quy định về thân nhân thăm gặp; học văn hóa, giáo dục nghề nghiệp; sinh hoạt văn hóa, hoạt động thể dục thể thao; tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách; công tác bình xét, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật) cơ bản được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định. Đã thực hiện việc trang bị, quản lý, sử dụng công cụ hỗ trợ cho viên chức tại cơ sở đảm bảo theo quy định. Thực hiện tốt công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự tại Cơ sở.

- Về trách nhiệm của người đứng đầu: Đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, chỉ tiêu có liên quan về trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện công tác cải cách hành chính; đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo; công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất đúng theo quy định. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, báo cáo định kỳ hàng tháng, quý theo đúng quy định.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của viên chức: Đã thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về viên chức, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định, có trách nhiệm với công việc được giao, không làm trái với quy định của pháp luật.

- Về công tác quản lý tài chính, tài sản: Công tác lập, giao dự toán được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định. Việc chi hoạt động thường xuyên như các khoản thanh toán cá nhân (tiền lương, phụ cấp, tiền lương tăng thêm…), các khoản chi quản lý, chi hoạt động chuyên môn; các khoản chi khác được Cơ sở thực hiện đảm bảo đúng chế độ theo quy định. Việc chi các hoạt động không thường xuyên (chi tiền ăn, mua sắm vật dụng, điện, nước, xăng xe và các khoản phục vụ cho người cai nghiện) thực hiện đúng quy định. Thực hiện việc trích lập và sử dụng các quỹ; thực hiện việc kê khai, quyết toán thu nhập cá nhân; việc quản lý và sử dụng tài sản công cơ bản đã được Cơ sở thực hiện đảm bảo quy định.

Tuy nhiên, qua thanh tra cũng đã phát hiện một số tồn tại, thiếu sót, cụ thể:

- Chậm ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế và mối quan hệ công tác của Cơ sở theo Quyết định số 12/2022/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận.

- Chưa quy định chế độ thăm gặp vợ hoặc chồng, chưa bố trí phòng thăm gặp riêng cho người cai nghiện có vợ hoặc chồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 221/2013/NĐ-CP, ngày 30/12/2013 của Chính phủ và tại Khoản 1 Điều 69 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ.

- Chưa thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch và phê duyệt quy hoạch các chức danh Trưởng, phó trưởng phòng giai đoạn 2021 – 2026 và phê duyệt quy hoạch 2026 – 2031. Chưa xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác.

- Công tác quản lý tài chính, tài sản: Về chi từ nguồn lao động sản xuất trong năm 2022, chứng từ chi cho các nội dung chưa đảm bảo quy định như thanh toán mua nước uống chưa có hóa đơn kèm theo chứng từ. Chưa thực hiện việc in các bảng kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân để lưu hồ sơ. Chưa thực hiện in sổ theo dõi công cụ, dụng cụ để lưu hồ sơ; đã đưa vào sử dụng máy bộ đàm số tiền 19.500.000 đồng nhưng chưa thực hiện tăng tài sản trong sổ tài sản (năm 2021). Có thực hiện kiểm kê tài sản hàng năm nhưng chưa đánh giá lại các tài sản của Cơ sở để thực hiện thanh lý tài sản đối với những tài sản hết thời gian khấu hao, không còn sử dụng được.

          Qua những tồn tại thiếu sót nêu trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã kiến nghị Giám đốc Cơ sở điều trị nghiện ma túy tổ chức họp rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quy định về công tác cai nghiện ma túy, đồng thời  khắc phục những thiếu sót tồn tại trên và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./.

THANH TRA

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 26
  • Hôm nay: 1810
  • Trong tuần: 16 287
  • Trong tháng: 58 898
  • Tất cả: 1199983
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang