BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH TIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG –THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI NĂM 2023
Lượt xem: 735

Việc xây dựng và thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sau đây gọi tắt là THTK, CLP) năm 2023 là nhiệm vụ của toàn ngành nhằm góp phần tạo đà khôi phục và phát triển kinh tế đất nước, đảm bảo góp phần thực hiện thắng lợi chương trình công tác lĩnh vực lao động , người có công và xã hội năm 2023 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội và hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Vì vậy, công tác THTK, CLP trong năm 2023 cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách. Công tác lập, thẩm định và phân bổ dự toán được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước đúng chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức quy định, nội dung chi phải phù hợp với chức năng , nhiệm vụ của đơn vị. Tiếp tục quán triệt nguyên tắc công khai, minh bạch và yêu cầu thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ; chủ động rà soát các chính sách, nhiệm vụ trùng lắp, kém hiệu quả, sắp xếp thứ tự ưu tiên các khoản chi thực hiện theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện trong năm 2023 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với quản lý, giám sát chặt chẽ và sử dụng vốn đầu tư công có hiệu quả. 

Xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn bảo đảm; dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

 

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật, góp phần quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, khai thác có hiệu quả tài sản công, phòng, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Chống lãng phí trong mua sắm tài sản nhà nước thông qua việc đẩy mạnh mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung, áp dụng đối với những loại tài sản có lượng mua sắm nhiều, giá trị mua sắm lớn, được sử dụng phổ biến trong ngành.

Kiên quyết đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, giảm đầu mối, tránh chồng chéo, tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, trên cơ sở nâng cao hiệu suất, hiệu quả làm việc. Chống lãng phí trong sử dụng nguồn lực lao động, nâng cao chất lượng lao động, tăng hiệu suất, hiệu quả lao động. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, đồng thời tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

Tiếp tục đẩy mạnh cộng tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật THTK, CLP, Chương trình tổng thể của tỉnh về THTK, CLP và Chương trình THTK, CLP của ngành nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự chuyển biến thực sự trong công tác THTK, CLP.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về THTK, CLP; công khai kết quả thanh tra, kiểm tra và kết quả xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

          Nội dung Chương trình thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023:  xem tại đây

PHÒNG KH-TC 

 

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang