HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI NHIỆN VỤ XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023, TỔNG KẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH NĂM 2022.
Lượt xem: 610

Sáng ngày ngày 28 tháng 02 năm 2023, Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2023, Tổng kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

 

Tham dự Hội nghị và phát biểu chỉ đạo: đồng chí Trần Đình Nguyên, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ Sở có mặt 97/99 đồng chí, gồm có: đồng chí Trần Thị Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và đồng chí Phạm Thái, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ nghiệm UBKT Đảng ủy Sở - chủ trì Hội nghị; các đồng chí đảng ủy viên, lãnh đạo Sở, cấp ủy chi bộ trực thuộc, Trưởng các đoàn thể (Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh), đảng viên và quần chúng được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Nhìn lại trong năm 2022, mặc dù còn có nhiều khó khăn, thách thức, đã tác động, ảnh hưởng nhiều đến triển khai công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ Sở; nhưng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, sự đoàn kết thống nhất cao trong toàn Đảng bộ Sở, sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí đảng ủy viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể và toàn thể đảng viên, quần chúng đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đảng bộ Sở đã đề ra năm 2022. Cụ thể:

- Các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu được UBND tỉnh giao đạt và vượt kế hoạch năm: giải quyết việc làm cho 21.956 lao động, đạt 109,78%; trong đó, vay vốn giải quyết việc làm 5.341 lao động, đạt 381,5%; tuyển mới và đào tạo nghề cho 17.930/10.000 người, đạt 179,30%; vận động Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 9.909 triệu đồng/6.000 triệu đồng, đạt 165,2%; Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,62%, vượt 31,9%; Duy trì 83 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn mại dâm, đạt 100%; Quỹ Bảo trợ trẻ em vận động được 2,035 tỷ đồng, đạt 101,75%.

- Công tác cải cách hành chính được triển khai thực hiện quyết liệt, chỉ đạo sâu sát, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ CCHC được UBND tỉnh giao, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá, xếp loại Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2021 của tỉnh. Tổ chức bộ máy của Sở được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức theo chỉ tiêu được UBND tỉnh giao, vai trò của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC đảm bảo chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Căn cứ các Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở đã ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện công tác CCHC; căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ Lao động – TB&XH, Sở đã kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của Ngành Lao động – TB&XH. Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đúng trình tự, thủ tục. Kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, kiểm soát TTHC; nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành, nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực hiện công tác cải cách TTHC.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cấp ủy và các chi bộ được thực hiện trên môi trường mạng, hạn chế sử dụng văn bản giấy. Có 100% cấp ủy và các chi bộ đều sử dụng công nghệ thông tin để lãnh đạo, điều hành hoạt động, triển khai nhiệm vụ trên môi trường mạng, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới.

- Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội tại cơ quan, đơn vị được giữ vững; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”; lực lượng tự vệ trực 24/24 giờ trong các đợt cao điểm, nghỉ tết đảm bảo, không để xảy ra cháy nổ, gây mất an ninh trật tự, tạo điểm nóng, nhất là các đơn vị nuôi dưỡng đối tượng Bảo trợ xã hội, cai nghiện ma túy.

- Tuyên truyền, giáo dục, chính trị tư tưởng cho đảng viên và quần chúng được các chi bộ triển khai thực hiện nghiêm túc. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ” đảm bảo theo kế hoạch đã đề ra, tình hình tư tưởng của đảng viên và quần chúng ổn định, an tâm công tác, không có đảng viên và quần chúng có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

- Công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy Sở đã xem xét cho ý kiến rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương. Cho ý kiến các trường hợp tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức quốc phòng;…

- Thực hiện phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc được triển khai thực hiện nghiêm túc; người đứng đầu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động từng bước được nâng cao. Công tác kiểm tra và tự kiểm tra về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí thực hiện thường xuyên theo kế hoạch đề ra từ đầu năm.

- Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ có 7/7 chỉ tiêu, đạt 100% so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra năm 2022. Tại Hội nghị đã khen thưởng cho 01 tập thể và 02 cá nhân có thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 và khen thưởng cho 01 tập thể, 6 cá nhân có thành tích trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2022.

 

 

(Tập thể chi bộ “Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp” và 02 cá nhân “Ngô Thị Thùy Linh, Bí thư chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và Trương Ngọc Phụng, đảng viên thuộc chi bộ Lao động”)

(Tập thể chi bộ “Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp” và 06 cá nhân “Ngô Thị Thùy Linh, Bí thư chi bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp, Trương Ngọc Phụng, đảng viên thuộc chi bộ Lao động, Lưu Quang Nhựt, Bí thư chi bộ Xã hội; Đỗ Đức Tín, đảng viên thuộc chi bộ Xã hội; Tạ Quốc Huy và Nguyễn Thị Đông Phương, quần chúng thuộc chi bộ Xã hội”).

Phát huy những kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót của năm 2022 và tiếp thu ý kiến góp ý của các đồng chí đảng viên, ý kiến chỉ đạo của Phó bí thư Đảng ủy Khối. Đảng ủy Sở tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra với nỗ lực cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong năm 2023 mà Nghị quyết Đảng bộ Sở đề ra. Lãnh đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo và đề ra các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2022. Tập trung lãnh đạo các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về xây dựng Đảng năm 2023. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền Năm du lịch Quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” gắn với chủ đề năm 2023 “Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp”. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 của Bộ Chính trị về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Thực hiện tốt các biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu ở cơ quan, đơn vị trong việc giáo dục đảng viên, công chức, viên chức và người lao động chấp hành pháp luật, thực thi công vụ. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 95-KH/ĐUK, ngày 15/4/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 66-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và chuyên đề toàn khoá nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và Chuyên đề năm 2023. Tổ chức sơ kết và tuyên dương, khen thưởng những gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong Đảng bộ giai đoạn 2021 - 2023. Tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên mới. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong Đảng bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát. Tập trung hơn nữa trong công tác lãnh đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của tập thể Đảng ủy và cá nhân từng đồng chí cấp ủy viên; thực hiện tốt Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu đã được Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết.

Tại Hội nghị, 7/7 chi bộ trực thuộc cùng ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trong năm 2023.

VĂN PHÒNG SỞ

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 1157
  • Trong tuần: 12 680
  • Tháng hiện tại: 190 915
  • Tổng lượt truy cập: 2604096
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang