Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội vào chiều ngày 15/02/2023
Lượt xem: 490

Nhằm đánh giá kết quả triển khai công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022 và giải quyết khó khăn, vướng mắc của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, vào chiều ngày 15/02/2023, đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Tham dự buổi làm việc, ngoài tập thể lãnh đạo Sở và Trưởng phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, còn có đại diện của một số cơ quan, đơn vị có liên quan: Văn phòng UBND tỉnh; Kế hoạch – Đầu tư; Tài Chính; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước; Ngân hàng Chính sách xã hội.

 

 

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh – PCT Ủy ban nhân dân tỉnh đã đánh giá cao về kết quả thực hiện nhiệm vụ Lao động, người có công và Xã hội trong năm 2022. Với 698.816 người lao động, 44.271 đối tượng người có công, 8.659 hộ nghèo, 14.355 hộ cận nghèo, gần 42.000 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp tại cộng đồng…trách nhiệm của Ngành khá nặng nề nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai bài bản, căn cơ các chính sách xã hội, tập trung chăm lo ngày một tốt hơn cho người có công với cách mạng, đối tượng trợ giúp xã hội, đối tượng yếu thế… nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong đó một số chỉ tiêu có tỷ lệ vượt khác cao: giải quyết việc làm cho 22.224 lao động, đạt 111,12% so kế hoạch năm; tổ chức tuyển mới và đào tạo nghề cho 17.930 người, đạt 179,30% so với kế hoạch năm; toàn tỉnh đã đóng góp xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 9.909 triệu đồng, đạt 165,2% so với kế hoạch. Những kết quả đạt được của ngành đã góp phần làm cho bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh đang khởi sắc trở lại, thị trường lao động đã dần phục hồi, các chế độ, chính sách cho người có công, gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội...được triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hợp lòng dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của ngành vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được tháo gỡ, cần có sự chung tay, phối hợp của các cơ quan, đơn vị có liên quan để cùng với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

 

 

 

(Đồng chí Nguyễn Minh – PCT Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại cuộc họp)

Với 07 khó khăn, vướng mắc của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan đã tham gia thảo luận, phát biểu ý kiến, đề xuất những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của Ngành. Một số vấn đề đã được cơ quan, đơn vị giải đáp, tháo gỡ tại buổi làm việc: cấp bổ sung số tiền 524.758.000 đồng đã chi trả tiền lương và các khoản chi phí khác cho 12 hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong năm 2022 làm việc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy; bổ sung viên chức cho Trung tâm Dịch vụ việc làm hưởng lương từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp do Cục Việc làm thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cấp; bổ sung số người làm việc tại Ban Quản lý Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh... Một số vấn đề cần tiếp tục bàn bạc, phối hợp giữa Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên quan để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định: công tác đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dưới 03 tháng trong năm 2023; giải quyết hồ sơ tồn đọng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ; giải quyết hồ sơ, thủ tục thanh toán kinh phí đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện giai đoạn 2015 – 2020…

          Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Minh chỉ đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 như sau:

          1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu của ngành năm 2023 được giao tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 04/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023, Quyết định số  60/QĐ-UBND ngày  09/01/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

2. Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp và học viên tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy, người lao động. Đảm bảo 100% đối tượng đủ điều kiện được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động và người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số. Khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm được giao theo Kế hoạch số 1282/KH-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và các kế hoạch, quyết định có liên quan đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi tham gia giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Ngành.

4. Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 11/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XIV) về một số chủ trương, giải pháp nâng cao đời sống nhân dân tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

5. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với các chính sách an sinh xã hội tác động trực tiếp đến hộ nghèo, người nghèo về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm; tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo.

Đồng thời, để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội, đồng chí Nguyễn Minh đề nghị tập thể lãnh đạo Sở tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo tại cuộc họp; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để tháo gỡ những vấn đề khó khăn, vướng mắc kịp thời; những vấn đề cần tiếp tục xin ý kiến, tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng chí Nguyễn Minh cũng đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan có liên quan như Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước quan tâm, tích cực phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kịp thời tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội./.

VĂN PHÒNG SỞ

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập

ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang