Thống kê truy cập
  • Đang online: 25
  • Hôm nay: 756
  • Trong tuần: 18 157
  • Trong tháng: 68 932
  • Tất cả: 788359
Đăng nhập

Trong Quý I/2023: dịch vụ công trực tuyến có phát sinh hồ sơ đạt tỷ lệ thấp

Hiện nay, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh cung cấp 650 dịch vụ công trực tuyến. Trong đó, dịch vụ công trực tuyến một phần: 334; dịch vụ công trực tuyến toàn trình: 316; đã tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia 549 bao gồm: 262 dịch vụ công trực tuyến một phần, 287 dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng, quy định 02 mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gồm: (1). Dịch vụ công trực tuyến toàn trình là dịch vụ bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính, việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính đều được thực hiện trên môi trường mạng, việc trả kết quả được thực hiện trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích, (2). Dịch vụ công trực tuyến một phần là dịch vụ công trực tuyến không bảo đảm các điều kiện thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Trong những năm gần đây, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay, Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương “đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến, trong đó thực hiện tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ để xây dựng hoặc hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến, tích hợp, cung cấp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết, bảo đảm nguyên tắc lấy người dùng là trung tâm”.

Theo số liệu từ Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, từ ngày 01/01/2023 đến ngày 13/03/223, có 139/650 dịch vụ công trực tuyến phát sinh hồ sơ (64 dịch vụ công trực tuyến một phần, 75 dịch vụ công trực tuyến toàn trình), tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến có phát sinh đạt 21,38%; với 17.067 hồ sơ (8.339 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến một phần, 8.728 dịch vụ công trực tuyến toàn trình).


 

 

Tác giả:Võ Duy Phong
Tin khác
1 2 3 4 5  ...